AB Uygunluk Beyanı Nedir ?

Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlar. Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk değerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

AB uygunluk beyanı, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini belirtir. AB uygunluk beyanı, Asansör Yönetmeliği’ nde Ek-II’de yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Asansör veya asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Türkçe veya başka bir dilde tercüme ettirilir.

Asansör veya asansör güvenlik aksamının, birden fazla AB uygunluk beyanı gerektirmesi durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyanda uyulan mevzuata gerekli atıf yapılır. AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçının ve asansör monte edenin sırasıyla asansör güvenlik aksamı ve asansör ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirdiği ve söz konusu uygunluk ile ilgili sorumluluğun imalatçı ve asansör monte eden tarafından üstlenildiği kabul edilir.

Asansörlere Yönelik AB Uygunluk Beyanının İçeriği

Asansörün AB uygunluk beyanı, EK-1′ in 6.2 maddesinde yer alan talimata uygun aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 • Asansör monte edenin adı ve adresi
 • Asansörün açıklaması, tipi veya serisinin ayrıntısı, seri numarası ve asansörün monte edildiği yerin adresi
 • Asansörün montaj yılı
 • Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-IV’ün Bölüm B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-VIII’de belirtilen birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-V’de belirtilen son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde asansör monte edenin yürüttüğü kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Asansöre monte edenin veya asansör monte eden adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir